Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Zmiany w Regulaminie naboru wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Zmiany w Regulaminie naboru wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

W związku z dużą ilością ofert, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony nabór wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, Prezydent Miasta Tczewa podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny ofert do 30 grudnia 2016 roku.

Celem naboru jest wyłonienie partnerów, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, tj. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, będących właścicielami budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn. Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza, zwanego dalej Projektem, przygotowywanym do realizacji w ramach podziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego – Mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WP.

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, będącego wynikiem nagromadzenia problemów społecznych oraz degradacji przestrzeni miejskich, podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno – zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe biorące udział w naborze zostaną poinformowane o wyniku naboru do dnia 30 grudnia 2016 r.. Wszelkie informacje dot. konkursu będą zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie www.wrotatczewa.pl, stronie www.rewitalizacja.tczew.pl oraz www.facebook.pl/wrmtczew.

zmiana-regulaminu