Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Zapytanie ofertowe – Remont i ocieplenie ½ elewacji wschodniej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie

Zapytanie ofertowe – Remont i ocieplenie ½ elewacji wschodniej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie

Gmina Miejska Tczew ogłasza zapytanie ofertowe na Remont i ocieplenie ½ elewacji wschodniej budynku przy  Plac Hallera 15 w Tczewie zgodnie z projektem.

Informacje o ogłoszeniu

ZAPYTANIE OFERTOWE miniaturka

Termin składania ofert: do dnia 11-10-2017

Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA TCZEW

Numer ogłoszenia: 1058089

Remont i ocieplenie ½ elewacji wschodniej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Miejsce i sposób składania ofert

Data: 11 października 2017 r., godzina: 10:00, miejsce składania ofert : biuro SITKIEWICZ Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami ul. Sambora 23/1 , 83-110 Tczew;
Otwarcie ofert nastąpi 11 października 2017 r., o godzinie 10:30 w siedzibie biura SITKIEWICZ Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami ul. Sambora 23/1 , 83-110 Tczew
(w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: piotr@sitkiewicz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marcin Szweda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: + 48 600329892

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Remont i ocieplenie ½ elewacji wschodniej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie zgodnie z projektem.

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: tczewski Miejscowość: Tczew

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont i ocieplenie ½ elewacji wschodniej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Przedmiot zamówienia

Remont i ocieplenie ½ elewacji wschodniej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Kod CPV: 45000000-7

Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Data rozpoczęcia 16.10.2017
Data zakończenia 17.11.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 90,00
Termin wykonania zamówienia 10,00

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 90 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
C = ———————————————- x 90 pkt
Cena brutto oferty ocenianej

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu wykonania:
– dla części nr 1: do dnia 17.11.2017 r.,
lub skrócenie tego terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania zamówienia to:
– dla części nr 1: 10.11.2017 r.;

Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie:
– dla części nr 1: do dnia 17.11.2017r.,
z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.

W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż dla części nr 1: do dnia 17.11.2017r.) do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’, Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.

W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego na dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy.

Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, otrzyma 10 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie
Tw = —————————————————————————— x 10 pkt.
Maksymalna liczba dni skrócenia terminu

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę.
Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni skrócenia terminu spośród złożonych ofert.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:
W = C + Tw

gdzie W – Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. W przypadku celu tematycznego udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ RPO WP/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest dopuszczalne za zgodą IZ RPO WP/IP. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa GMINA MIEJSKA TCZEW

Adres Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, pomorskie , tczewski

Numer telefonu 58 77 59 30

Fax 585313452

NIP 5930005678

Tytuł projektu Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie.

Numer projektu RPPM.08.01.01-22-0009/17-00