Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Zapytanie ofertowe: Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Zapytanie ofertowe: Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Informacje o ogłoszeniu

Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2017

Nazwa zamawiającego

GMINA MIEJSKA TCZEW

Numer ogłoszenia

1059472

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Data: 17.10.2017 , godzina: 12:00, miejsce składania ofert, biuro: Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami, 83-110 Tczew ul. Sambora 23/1

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sitkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 777 52 52

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: tczewski Miejscowość: Tczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Przedmiot zamówienia

Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 tj.: wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę, remont kominów, montaż ław kominiarskich, montaż dwóch wyłazów dachowych, wymiana orynnowania, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, impregnacja elementów konstrukcyjnych w oparciu o opinię techniczną i opinię kominiarską.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Data rozpoczęcia 18.10.2017
Data zakończenia 18.11.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 70,00
Termin wykonania zamówienia 30,00

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 70 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
C = ———————————————- x 70 pkt
Cena brutto oferty ocenianej

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu wykonania:
– dla części nr 1: do dnia 17.11.2017 r.,
lub skrócenie tego terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania zamówienia to:
– dla części nr 1: 12.11.2017 r.;
Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie:
– dla części nr 1: do dnia 17.11.2017 r.,
z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.

W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż dla części nr 1: do dnia 17.11.2017 r. do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’, Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.

W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego na dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy.

Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, otrzyma 10 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie
Tw = —————————————————————————— x 10 pkt.
Maksymalna liczba dni skrócenia terminu

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę.
Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni skrócenia terminu spośród złożonych ofert.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:
W = C + Tw

gdzie W – Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. W przypadku celu tematycznego udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ RPO WP/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest dopuszczalne za zgodą IZ RPO WP/IP. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA MIEJSKA TCZEW

Adres pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew; pomorskie , tczewski

Numer telefonu 58 77 59 30

Fax 585313452

NIP 5930005678

Tytuł projektu Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie.

Numer projektu RPPM.08.01.01-22-0009/17-00

ZAPYTANIE OFERTOWE miniaturka