Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Zapytanie ofertowe nr 2 – roboty budowlane TTBS

Zapytanie ofertowe nr 2 – roboty budowlane TTBS

W imieniu Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na renowację elewacji frontowej oraz docieplenie ścian szczytowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Wąskiej 48 w Tczewie

Krótki opis przedmiotu zamówienia
– Wykonanie renowacji ściany frontowej południowej i docieplenie ścian szczytowych (wschodniej i zachodniej oraz nadbudówki) budynku w oparciu o dokumentacje projektową stanowiącą załącznik nr 1.
– Wykonanie izolacji pionowej w technologii schomburga bądź deitermanna ścian fundamentowych (ściana wzdłużna południa i szczytowa wschodnia),
– wykonanie wykopów, odgrzybienie ścian, drobne przemurowania, uzupełnienie tynków, zagruntowanie i nałożenie dwuskładnikowej masy bitumicznej, ułożenie folii i zasypanie wykopów z zagęszczeniem,
– przemurowanie wsypów piwnicznych, odbudowanie stopni schodowych i podestu betonowego,
– montaż kaplistwy przy wykończeniu izolacji,
– wykonanie opaski z płytek chodnikowych od strony podwórka szer. 50 cm z ułożeniem obrzeży.
Do w/w prac należy ująć wycenę wywozu gruzu z utylizacją i zajęcie chodnika.

Nazwa i adres zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wąskiej 48 w Tczewie.
83-110 Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 530 11 00 (wew. 12), e-mail: jozef.barnas@tbs.tczew.pl.

Termin składania ofert:
Data: 21.08.2017r., godzina: 10.00, miejsce składnia oferty: ul. Kołłątaj 9, 83-110 Tczew, Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., pokój nr 12.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew) o godz. 10.05 w pokoju nr 23.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym oraz dołączonych do niego załącznikach nr 1 , nr 2  , nr 3 , nr 4 , nr 5 , nr 6 i nr 7 oraz załącznik nr 8.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”