Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Uchwała w  sprawie  określenia  zasad  wyznaczania  składu  oraz  zasad  działania  Komitetu  Rewitalizacji w mieście Tczewie

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie

Jednym z kluczowych elementów procesu rewitalizacji jest włączenie możliwie największego grona interesariuszy w planowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tak rozumiana partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest podmiotem mającym swoje formalne umocowanie w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 7 ust. 1 Ustawy). Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały rada gminy.

http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1121/wiadomosc/381146/uchwala_nr_xxxi2662017_rady_miejskiej_w_tczewie_z_dnia_29_czerwc

UCHWAŁA KOMITET