Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Rewitalizacja 2007-2013

ue_all

Projekt finansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Starówka w Tczewie należy do najcenniejszych obszarów miasta. Stanowi jego historyczne centrum, otoczone średniowiecznymi murami obronnymi. Wieloletnie zaniedbania i błędy w polityce zarządzania tym terenem doprowadziły do poważnej degeneracji społecznej i technicznej. Przyjęty przez władze samorządowe wieloletni program rewitalizacji umożliwia podejmowanie systematycznych działań na rzecz przezwyciężenia problemów.

rewitalizacja_nag_big

Jednym z podstawowych założeń rewitalizacji tego obszaru jest nadanie przestrzeni publicznej jednolitego i atrakcyjnego wizerunku. Celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wartości środowiska przyrodniczego. Rewitalizacja Starego Miasta w Tczewie to jeden ze strategicznych celów samorządu Tczewa. To projekt rozpisany na wiele lat, wielowątkowy i kosztowny, w którym wysoko ocenia się wsparcie ze strony funduszy unijnych. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i gospodarczych na obszarze zdegradowanym w Tczewie. Dzięki niemu nastąpi aktywizacja społeczna i gospodarcza oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz stref rozwojowych. Będzie to możliwe dzięki kompleksowości zaplanowanych działań. W ich efekcie nastąpi poprawa infrastruktury technicznej oraz wzmocnienie struktur relacji społecznych.

rewitalizacja_nag_big_2mid

W ramach projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” zostały stworzone trzy szlaki spacerowe, które stały się ważnym punktem spotkań mieszkańców. Dodatkowo zagospodarowane zostaną tereny dwóch byłych fos. Nastąpi odnowa obiektów historycznych i rekonstrukcja średniowiecznych murów obronnych. Kolejne działania to remont budynków przeznaczonych na cele publiczne. Dzięki temu powstaną m.in.: świetlica dla dzieci, baza usług kulturalnych oraz warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym przedsięwzięciem jest remont budynków mieszkaniowych. Pozwoli to na podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także upiększy rewitalizowany obszar. W ramach projektu wykonywany jest system monitoringu, który przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa na starówce.

rewitalizacja_nag_dod_1

rewitalizacja_nag_dod_2

Program

Program Rewitalizacji Miasta Tczewa dostępny jest tutaj: pobierz plik (25 MB, pdf)

Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przywrócenie i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i gospodarczych na obszarze Starego Miasta w Tczewie.
Założono osiągnięcie celów poprzez integrację 6 zadań dotyczących poprawy infrastruktury technicznej i 5 zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców obszaru zdegradowanego.
Projektem zostanie objętych blisko 10 000 mieszkańców. W jego efekcie zostaje poddany rewitalizacji obszar 2,37 ha.
Inne cele projektu to wyeksponowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez oznakowanie najważniejszych punktów starówki w ciągu szlaków spacerowych, wzmocnienie miejskich funkcji społecznych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia:

 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie szlaków spacerowych: Droga Widokowa, Szlak Forteczny i Droga Spacerowa.
 • Remont i adaptacja budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji: ul.Chopina 33 – na cele warsztatów terapii zajęciowej, ul. Zamkowa 26 – na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci, Podmurna 12 i Podmurna 15 – na cele działań Fabryki Sztuk, obiekt przy placu św. Grzegorza na potrzeb organizacji pozarządowych.
 • Remont mieszkalnych budynków komunalnych: ul. Mickiewicza 18, ul. Zamkowa 11, ul. Zamkowa 16, ul. Zamkowa 18 i ul. Rybacka 8.
 • Zagospodarowanie terenu fosy miejskiej przy ul. Podmurnej
 • Zagospodarowanie terenów starej fosy pomiędzy ulicami Wąską i Dąbrowskiego
 • Wykonanie elementów monitoringu dla obszaru zdegradowanego.

rewitalizacja_nag_big_3mid

Przedsięwzięcia o charakterze społecznym:

 • „Trzeźwy umysł małolata”, realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Tczewie
 • „Otwarte Stare Miasto – integracja obywatelska Tczewa”, realizowane przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie
 • Warsztaty edukacyjno-artystyczne organizowane przez Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
 • „Święto ulicy”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
 • „W Tczewie ze Strażą Miejską bezpieczniej”, realizowane przez Straż Miejską w Tczewie

Budżet projektu: 21 975 170 PLN
Dofinansowanie: 10 415 900 PLN

Termin realizacji: lipiec 2009 – grudzień 2013

Kontakt:
Agnieszka Schwager
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
Kontakt: aschwager@um.tczew.pl

Dodatkowe informacje

Projekt pn. „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Termin realizacji: lipiec 2009 – grudzień 2013
Wartość projektu około 21 000 000 PLN
Wartość dofinansowania około 10 000 000 PLN
Beneficjent projektu: Gmina Miejska Tczew
Koordynacja projektu: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie
Kontakt: wrm@um.tczew.pl