Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Renowacja elewacji i modernizacja otoczenia: drogi dojazdowej i chodnika przy budynku Zamkowej 19 w Tczewie w ramach projektu pn „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Renowacja elewacji i modernizacja otoczenia: drogi dojazdowej i chodnika przy budynku Zamkowej 19 w Tczewie w ramach projektu pn „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

ZAPYTANIE  OFERTOWE – Renowacja elewacji   i modernizacja otoczenia: drogi dojazdowej i chodnika przy budynku Zamkowej 19  w Tczewie w ramach projektu pn „Miasto od nowa – rewitalizacja  Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie  8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Miejsce i sposób składania ofert

Data: 23.03.2018r godzina 10:00 , miejsce składania oferty: ul. Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 83-110 Tczew, Biuro Zarządu Nieruchomościami Michał Chabałowski
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Nieruchomościami Michał Chabałowski 83-110 Tczew Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Tczewie o godz. 10:05

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Andrzejczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500232415

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie renowacji budynku: pomalowaniu ściany frontowej wraz z częściowym dociepleniem pozostałych ścian budynku oraz modernizacji drogi dojazdowej i położeniu chodnika przy budynku ul. Zamkowej 19 w Tczewie w oparciu o dokumentację projektową – w ramach projektu pn „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Nazwa i adres:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.  Zamkowej 19, 83-110 Tczew  ul. Zamkowa 19  państwo: Polska tel. 58 531 29 79 e-mail : mbzn@wp.pl

Adres strony internetowej (URL) www.rewitalizacja.tczew.pl

Sposób upublicznienia : baza konkurencyjności, strona wspólnoty ( o ile posiada), rewitalizacja.tczew.pl

SEKCJA I : Przedmiot  zamówienia

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja elewacji   i modernizacja otoczenia: drogi dojazdowej i chodnika przy budynku Zamkowej 19  w Tczewie ,

I.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane /usługi,

I.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: zamówienie podzielone jest na części: Nie

I.4) Krótki opis przedmiotu:

Wykonanie renowacji budynku: pomalowaniu ściany frontowej  wraz z częściowym  dociepleniem pozostałych  ścian  budynku   oraz modernizacji drogi dojazdowej i położeniu chodnika przy budynku ul. Zamkowej 19 w Tczewie w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1.

 

I.5) Całkowita wartość zamówienia :                Wartość bez VAT : nie dotyczy Waluta : PLN

I.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub data zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
         01.06.2018r       30.10.2018r

 

SEKCJA II : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

II.1) Warunki udziału w postępowaniu.

Potencjalny Wykonawca w celu złożenia oferty na  wykonanie robót budowlanych zobowiązany jest zapoznać się z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1  oraz pobrać obmiary z natury.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Określenie warunków : O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 5 zadań remontowych związanych z renowacją , dociepleniem budynku oraz izolacją pionową budynku,
 2. Do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych)

SEKCJA III Opis przedmiotu zamówienia.

III.1 Opis przedmiotu zamówienia, nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności.

 1. Kryteria oceny ofert:
KRYTERIA                             Znaczenie
Cena wykonania  zamówienia                                    90
Termin wykonania zamówienia                                    10

 

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  uzyskanych w powyższych kryteriach.

Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

 • Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie oceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 90 pkt. Oferty z ceną ( wartością łącznie z podatkiem VAT ), wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów.

W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

C = ……………………………………………….. x 90 pkt

Cena brutto oferty ocenianej

Cena  (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

 

 • Kryterium „Termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywane na podatnie terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu wykonania:

– dla części nr 1 : do dnia  31.10.2018r,

Lub skrócenie tego terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania zamówienia to:

– dla części nr 1 : do dnia 30.09.2018r,

Jeżeli wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie:

– dla części nr 1 : do dnia 31.10.2018r,

Z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.

W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż dla części nr 1 : do dnia 30.10.2018r, ) do obliczenia punktacji w kryterium „termin wykonania zamówienia”. Zamawiający  przyjmuje liczbę dnia kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.

W przypadku podania terminu skróconego (daty) wykonania zamówienia przypadającego  na dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako wskazany przez Wykonawcę termin ( datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy.

 

Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania  zamówienia, otrzyma 10 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie

Tw = ………………………………………………………………………………………………..  x 10 pkt

Maksymalna liczba dni skrócenia terminu

Oferowana liczba dni skrócenia terminu  w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę .

Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni skrócenia terminu spośród złożonych ofert.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + Tw

Gdzie W- Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”,  Tw – liczba punktów w kryterium „ Termin wykonania zamówienia”.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj, otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej

W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane przedmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. W przypadku celu tematycznego udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą  IZ RPO WP/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest dopuszczalne za zgodą IŻ RPO WP/IP. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty, Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

 

SEKCJA V. Zmiana umowy

V.1) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

V.2) Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń umowy w następujących przypadkach:

 1. a) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

b)przedłużenia  terminu wykonania umowy o czas niezbędny  do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,

 1. c) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,
 2. d) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia,

e)przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających  kontynuowanie robót,

 1. f) zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego ,
 2. g) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
 3. h) aktualizacji rozwiązań projektowych,
 4. i) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
 5. j) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,
 6. k) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 7. l) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót,
 8. m) zmiany podwykonawcy robót,
 9. n) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,
 10. o) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne.

 

V.3) Zmiany, o których mowa w ust.2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:

 1. koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,
 2. koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o dokumentację projektową zamienną,
 3. koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,

4.koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,

 1. zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
 2. zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),
 3. zmianą obowiązujących przepisów prawa,
 4. obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,
 5. poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,
 6. podniesieniem wydajności urządzeń,
 7. podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,
 8. usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,
 9. zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,
 10. śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
 11. opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
 12. siłą wyższą,

 

V.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 15.03.2018r godzina  10:00 , miejsce składania oferty:  ul. Pl.Marsz. J.Piłsudskiego 2, 83-110 Tczew, Biuro Zarządu Nieruchomościami Michał Chabałowski

Otwarcie ofert  nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Nieruchomościami Michał Chabałowski 83-110 Tczew  Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Tczewie o godz. 10:05

V.3) Termin związania z ofertą : okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

SEKCJA VI. Wykaz oświadczeń  składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji i inne dokumenty:

VI.1) Oferta cenowa wraz z  tabelą kosztową:

Lp Opis robót Jednostka miary Ilość Cena Jednostkowa Wartość elementu robót
           

 

 

VI.2) Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego, otwarcia likwidacji, o wszczęciu lub zawieszeniu postępowania układowego, zawieszeniu płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań finansowych;

VI.3) Informacje umożliwiające weryfikacje spełnienia przez wykonawcę postawionych z zapytaniu ofertowym kryteriów, w szczególności wykaz, robót wykonanych i odebranych przez zleceniodawców z podaniem zakresu i wartości robót oraz adresy zleceniodawcy;

VI.4) Oświadczenie o wykonaniu robót siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców, ze wskazaniem zakresu robót, które zlecone zostaną podwykonawcom;

VI.5) Określenie terminu wykonania prac oraz okresu gwarancyjnego na wykonane roboty;

VI.6) Wypełnioną umowę na pracę budowlane;

VI,7) Przewidywany harmonogram prac o stopniu skomplikowania odpowiadającym zakresowi  wykonywanych robót.

 

SEKCJA VII. Gwarancja

Termin gwarancji wykonania robót: 6 lat

SEKCJA VIII. Inne Informacje

W przypadkach  nieuregulowanych  w niniejszym zapytaniu zastosowanie mają odpowiednie zapisy „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata „ 2014-2020 „ stanowiące Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 przy czym do oceny prawidłowości wyboru wykonawców  stosuje się wersję „Wytycznych” obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem umowy z wybranym wykonawcą. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania  lub zamiarze udzielenia zamówienia.

Projekt-bud.-Zamkowa-19-1.pdf (24 pobrania)

 

Przedmiar-robót-Zamkowa-19-1.pdf (21 pobrań)

 

Umowa-rew.Zamkowa-19-1.pdf (21 pobrań)

 

Zap-ofert-rew-Zamkowa-19-ver-1.pdf (23 pobrania)

 

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095022