Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Renowacja elewacji frontowej południowej, odnowienie elewacji północnej oraz docieplenie ścian szczytowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Wąskiej 48 w Tczewie – w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i „Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Renowacja elewacji frontowej południowej, odnowienie elewacji północnej oraz docieplenie ścian szczytowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Wąskiej 48 w Tczewie – w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i „Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe:

Renowacja elewacji frontowej południowej, odnowienie elewacji północnej oraz docieplenie ścian szczytowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Wąskiej 48 w Tczewie. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i „Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

ZAPYTANIE OFERTOWE miniaturka

Przedmiot zamówienia

1. Prace renowacyjne ścian od strony frontowej i od podwórka

 zbicie w całości tynku na ścianie frontowej
 całościowe tynkowanie ściany frontowej zaprawą cementowo – wapienną, tynkiem renowacyjnym i zaprawą wyrównawczą,
 uporządkowanie przebiegów przewodów instalacji teletechnicznych, w miarę możliwości ukrycie ich w elewacji,
 wykonanie przecierki całej powierzchni ścian w celu uzyskania jednolitej, gładkiej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym
 gruntowanie ścian i zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobójczym,
 uzupełnienie i naprawa boni , detali i sztukaterii architektonicznych,
 uzupełnienie i wymiana obróbek blacharskich – gzymsów , pasów elewacyjnych , parapetów, itp. z blachy ocynkowanej
 przygotowanie elewacji docieplonej od strony podwórka pod malowanie poprzez uzupełnienie wyprawy , zmycie ciśnieniowe z dodatkiem środków antyglonowych
 pomalowanie ściany frontowej i od strony podwórka fasadowymi farbami silikonowymi,

2. docieplenie ścian szczytowych oraz dobudówek
 rzygotowanie podłoża ścian pod docieplenie,
 wykonanie docieplenia ścian metoda lekko-mokrą styropianem odmiany FS-15 gr. 14 cm z ułożeniem wyprawy silikatowej,
 wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej – parapetów, opierzeń gzymsów, czap dobudówek, pasa na styku z częścią niską,
 montaż rusztowania

3. wykonanie izolacji pionowej trzech ścian fundamentowych ( oprócz północnej)
 wykonanie wykopów przy trzech ścianach fundamentowych do poziomu posadzek piwnicznych , odgrzybienie ścian i uzupełnienie tynków, zagruntowanie i nałożenie masy bitumicznej, z dociepleniem poliestyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm , ułożeniu folii i zasypaniu z zagęszczeniem,
 przemurowaniu wsypów piwnicznych,
 montaż kaplistwy przy wykończeniu izolacji,
 przełożeniu i wykonaniu nowej opaski z kostki polbruk wraz z obrzeżami
 rozbiórka oraz wykonanie nowych schodów wyłożonych płytkami

Do w/w prac należy ująć wycenę wywozu gruzu z utylizacją i zajęcie chodnika.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Data rozpoczęcia
15.04.2018 r.
Data zakończenia
31.07.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Określenie warunków dla robót budowlanych: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: wykonał 5 zadań remontowych związanych z renowacja i dociepleniem budynków oraz wykonaniem izolacji
ścian fundamentowych.
b) do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych).

Dodatkowe warunki

Potencjalny Wykonawca w celu złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych zobowiązany jest zapoznać się z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 oraz pobrać obmiary z natury

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń umowy w następujących przypadkach:
a) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
b) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,
c) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,
d) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia,
e) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
f) zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
g) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
h) aktualizacji rozwiązań projektowych,
i) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
j) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,
k) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
l) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót,
m) zmiany podwykonawcy robót,
n) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,
o) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne.
Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:
1. koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji
projektowej,
2. koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o dokumentację projektową zamienną,
3. koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,
4. koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,
5. zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
6. zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),
7. zmianą obowiązujących przepisów prawa,
8. obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,
9. poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,
10. podniesieniem wydajności urządzeń,
11. podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,
12. usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,
13. zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,
14. śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
15. opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
16. siłą wyższą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

Cena wykonania zamówienia 90,00
Termin wykonania zamówienia 10,00
Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.
Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:
1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 90 pkt.
Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
C = ———————————————- x 90 pkt
Cena brutto oferty ocenianej
Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę
porównania i oceny ofert.
2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu wykonania:
– dla części nr 1: do dnia 31.07.2018 r.,
lub skrócenie tego terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania
zamówienia to:
– dla części nr 1: do dnia 15.06.2018 r.,
Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie:
– dla części nr 1: do dnia 31.07.2018 r.,
z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.
W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż dla części nr 1: do dnia 31.07.2018 r.) do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’, Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.
W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego na dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy.
Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, otrzyma 10 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:
Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie
Tw = —————————————————————————— x 10 pkt.
Maksymalna liczba dni skrócenia terminu
Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę.
Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni skrócenia terminu spośród złożonych ofert.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym
wzorem:
W = C + Tw
gdzie W – Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.
Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.
Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.
W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. W przypadku celu tematycznego udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ RPO WP/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w
„Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest dopuszczalne za zgodą IZ RPO WP/IP. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA TCZEW

Adres

pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

pomorskie , tczewski

Numer telefonu

58 77 59 30

Fax

585313452

NIP

5930005678

Tytuł projektu

Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie.

Numer projektu

RPPM.08.01.01-22-0009/17-00
Odnośnik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090402