Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Regulamin Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

Regulamin Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

Jednym z kluczowych elementów procesu rewitalizacji jest włączenie możliwie największego grona interesariuszy w planowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tak rozumiana partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest podmiotem mającym swoje formalne umocowanie w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 7 ust. 1 Ustawy). Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały rada gminy.

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3051/wiadomosci/381146/files/zalaczniki_do_uchwaly_266.pdf

REGULAMIN