Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

18 stycznia w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Członkowie tego ciała będą opiniować wszystkie działania związane z rewitalizacją.

Zatorze i Stare Miasto w Tczewie – to obszary na których trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji przewidzianych w projektach rewitalizacji. Ich zakres w dużej mierze został określony w wyniku konsultacji z mieszkańcami, którzy od początku włączali się do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Przejawem zaangażowania interesariuszy reprezentujących różne grupy w procesy rewitalizacyjne jest ich udział w Komitecie Rewitalizacji.

18 stycznia w sali konferencyjnej Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Członkowie tego ciała będą opiniować wszystkie działania związane z rewitalizacją. Komitet uprawiony jest do wyrażania opinii i stanowisk oraz podejmowania inicjatyw i rekomendowania rozwiązań w sprawach dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze miasta Tczewa, opiniowania raportów z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030”. Komitet uczestniczy w przygotowaniu oraz opiniowaniu projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Tczewa, uchwał Rady Miejskiej w Tczewie i aktów prawa miejscowego związanych z rewitalizacją. Posiedzenia Komitetu są jawne, a protokoły upubliczniane na stronie rewitalizacja.tczew.pl. Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa 3 lata.

Na inauguracyjnym spotkaniu członkowie wybrali Prezydium. Przewodniczącym został Krzysztof Misiewicz, wiceprzewodniczącym Rafał Dietrich a sekretarzem Brygida Giełdon.

Komitet nie ma żadnych kompetencji władczych, jednak może wydawać opinie  i doradzać w sprawach związanych z procesem rewitalizacji.   Ustawa o rewitalizacji określa tylko minimalne zadania Komitetu, więc może on być włączany w proces przygotowania, realizacji i oceny GPR w szerszym stopniu.

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jego zadania i cele określa Regulamin Komitetu.

Rewitalizacji miasta Tczewa uchwalony uchwałą Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

Z dokumentami można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1121/wiadomosc/381146/uchwala_nr_xxxi2662017_rady_miejskiej_w_tczewie_z_dnia_29_czerwc

 

Prezentacja

Protokół z pierwszego spotkania protokół I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Beznazwy-1