Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Ogłoszono otwarty nabór  partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „Społeczna od-nowa”.

Ogłoszono otwarty nabór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „Społeczna od-nowa”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór  partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „Społeczna od-nowa” planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie oraz realizacja projektu „Społeczna od – nowa”, którego przedmiotem jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodzin wielodzietnych) zamieszkujących obszar rewitalizowany Starego Miasta oraz Zatorza.
Zakres zadań Partnera/Partnerów obejmuje:
  • Prowadzenie w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2021 Klubu Rodzinnego na obszarze rewitalizowanym Zatorza w zakresie wsparcia rodzin wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w tym realizacja konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii, warsztatów umiejętności rodzicielskich, wsparcia opiekuńczego i/lub specjalistycznego. Wszystkie działania zaplanowane do realizacji powinny mieć na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, w szczególności w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i realizowane będą na podstawie opracowanej ścieżki reintegracji
  • Realizacja w okresie od 01.03.2018 – 31.12.2021 części zadania związanego z prowadzeniem Centrum Wspierania Rodziny – prowadzenie działań animacyjnych na obszarze rewitalizowanym Starego Miasta, angażujących lokalną społeczność do aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Szacunkowa wartość całkowita projektu wynosi 1.196.946 zł.
Termin składania ofert: 17.01.2017.
plakat-6-partner-green