Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Ogłoszono nabór do udziału w projekcie partnerskim pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”

Ogłoszono nabór do udziału w projekcie partnerskim pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”

Prezydent Miasta Tczewa ogłosił otwarty nabór dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów do udziału w projekcie partnerskim pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” w obrębie obszaru zdegradowanego.

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, będącego wynikiem nagromadzenia problemów społecznych oraz degradacji przestrzeni miejskich, podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno – zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działania w ramach instrumentu elastyczności będą miały na celu integrację mieszkańców obszaru zdegradowanego, zwiększenie ich identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz zwiększenie aktywności społecznej poprzez rozwój ich zainteresowań.

Projekty mieszkańców będą mogły dotyczyć m.in. opracowania projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych we współpracy z mieszkańcami, wraz z realizacją obejmującą prace ziemne, zakup roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury, a także działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej itp.

Dzięki działaniom w ramach instrumentu elastyczności mieszkańcy będą mogli sami rozwiązać problemy występujące w środowisku np.: brak możliwości rozwoju zainteresowań, estetyka lokalnej architektury, brak możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu.

Działania będą organizowane oddzielnie na Starym Mieście i na Osiedlu Zatorze, i będzie się odbywał na obszarze zdegradowanym  w miejscu ustalonym z grupami realizującymi projekty.

Celem naboru jest wyłonienie partnerów, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, tj. organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Tczewa, zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn. „Miasto od-nowa – Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, zwanego dalej Projektem, przygotowywanym do realizacji w ramach podziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego – Mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WP.

Zainteresowane udziałem w projekcie organizacje mogą składać oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia do dnia 20 stycznia 2017 r. Oferty można dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. (decyduje data wpływu przesyłki).

Informacja i Regulamin naboru są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tczewie www.wrotatczewa.pl w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tczew www.bip.tczew.pl w zakładce Aktualności i na stronie www.rewitalizacja.tczew.pl i na tablicy informacyjnej przy Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie (I piętro).

Regulamin-otwartego-naboru.pdf (50 pobrań)

plakat-8-partner