Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o przystąpieniu do przeprowadzeniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030

PREZYDENT MIASTA TCZEWA

Tczew, dnia 15 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Tczewa

 

o przystąpieniu do przeprowadzeniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz dla zapewnienia konsultacji społecznych projektu, zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030. W ramach procedury Prezydent Miasta Tczewa uzyskał uzgodnienie zakresu „Prognozy oddziaływania na środowisko” z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo znak:
    WRDOŚ.Gd-WOO.411.10.2016.WR.2 z dnia 17.11.2016 r.,
  • Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku – pismo znak: ONS.9022.2.11.2016 z dnia 21.09.2016 r.

Projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030 oraz dokument Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa, zgodnie z art. 39 ust.1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. oraz w celu zapewnienia konsultacji społecznych, będą wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz będą udostępnione na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów przez okres wyłożenia w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 37, 1 piętro,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl,

w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 5 stycznia 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Prezydent Miasta Tczewa rozpatrzy złożone uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tczewie www.wrotatczewa.pl, www.rewitalizacja.tczew.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

Z-ca Prezydenta


Projekt Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030 (43 pobrania)

Załącznik graficzny Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030 (29 pobrań)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030 (36 pobrań)

Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu GPR (28 pobrań)

Załącznik nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu GPR (32 pobrania)