Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

PREZYDENT MIASTA TCZEWA
ogłasza

 

nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

I. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

II. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r.

III. Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 12 do 19 października  2017 r. do godz. 10.00

IV. Zasady wyznaczania składu Komitetu

 1. Komitet liczy nie więcej niż 24 członków, nabór uzupełniający dotyczy:
  1) 2 przedstawicieli Policji;
  2) 2 przedstawicieli oświaty (np. nauczyciele nauczania przedszkolnego i szkolnego, przedstawiciel rady rodziców) z obszaru rewitalizowanego;
  3) 3 przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
 2. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 2) winni być mieszkańcami miasta Tczewa.

V. Wymagane załączniku do formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu

 1. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko, jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 1-3, co potwierdzone zostanie listą poparcia podpisaną przez co najmniej:
  – 5 przedstawicieli różnych podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w przypadku przedstawiciela o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3;
 2. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3 wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami lub byciu członkiem spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej posiadającej budynki na obszarze rewitalizacji miasta Tczewa, o ile dotyczy.
 3. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt od 1 do 2 wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentowanie danego organu / podmiotu.
 4. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na członka Komitetu zostanie skierowana prośba o ich uzupełnienie poprzez powiadomienie drogą mailową lub telefoniczną (zgodnie z danymi kandydata zawartymi w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku, gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie do 3 dni od otrzymania stosownej informacji – jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone.
 5. Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu nie podlegają zwrotowi.
 6. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

VI. Termin, sposób i miejsce składania formularzy na członka Komitetu

 1. Formularz zgłoszeniowy, rekomendacja oraz lista poparcia stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. Dokumenty te są dostępne na stronie rewitalizacja.tczew.pl, w zakładce Komitet Rewitalizacji i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 oraz ul. 30 Stycznia 1.
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami obowiązującymi kandydatów, należy złożyć w formie papierowej do dnia 19 października 2017 r. do godz. 10.00:
  1) na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1;
  lub
  2) osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 lub 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew, w godzinach funkcjonowania urzędu.
 1. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze załączonym poniżej lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 7759 428 (Wydział Rozwoju Miasta).
  Załączniki

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa – POBIERZ
  REKOMENDACJA – POBIERZ