Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji

Celem diagnozy jest identyfikacja przyczyn i skutków koncentracji negatywnych zjawisk, na analizowanych obszarach, a w dalszej perspektywie wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz wyznaczenie w ich ramach obszarów, wskazanych do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Niniejsze opracowanie stanowi dokument diagnozy (Diagnoza) w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r., służący wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie.

INFOGRAFIKA gospodarcze INFOGRAFIKA PRZESTRZENNE INFOGRAFIKA SPOŁECZNE

Badanie przeprowadzone na podstawie obiektywnych i weryfikowalnych mierników przy zastosowaniu metod badawczych, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań, które przyjęto w Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych oraz pogłębione diagnozy stanu funkcjonowania miasta w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym niewątpliwie potwierdzają konieczność objęcia obszaru Starego Miasta i Zatorza działaniami rewitalizacyjnymi.

Pełna wersja diagnozy dostępna jest pod adresem: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1623/akt.pdf .