Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie

PREZYDENT MIASTA TCZEWA
ogłasza

 

przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie

 

Działając na podstawie art. 5, art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (jt.Dz.U.2015.1777 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaleniem Uchwałą Nr XXVII/225/2017 r. z dnia 23 lutego 2017 r. Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030 ogłaszam przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 10 kwietnia 2017 r. (www.bip.um.tczew.pl) formularz konsultacyjny.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 kwietnia 2017 r. do dnia 14 maja 2017 r.

 

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. Spotkanie otwarte z interesariuszami[1] rewitalizacji, umożliwiające wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

Spotkanie odbędzie się w dniu:

11 maja 2017 r. od godziny 16:00 do godziny 17:30 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 3 (Stare Miasto);

 1. Co najmniej jeden warsztat z interesariuszami rewitalizacji, mający na celu omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie.

Pierwszy warsztat odbędzie się w dniu:

20 kwietnia 2017 r. od godziny 16:00 do godziny 17:30 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 3 (Stare Miasto);

 1. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 36, I piętro (budynek główny), od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;
 2. Zbierania uwag w wersji papierowej (za pomocą formularza) lub elektronicznej (za pomocą edytowalnego formularza znajdującego się na stronie www.rewitalizacja.tczew.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej). Wypełnione formularze można dostarczyć:
 3. drogą elektroniczną poprzez: wypełnienie edytowalnego formularza i przesłanie go na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
 4. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1;
 5. osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 lub ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew;

 

Formularz konsultacyjny będzie dostępny od dnia 10 kwietnia 2017 r.:

 1. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. na stronie internetowej rewitalizacja.tczew.pl;
 3. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 36, I piętro, od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 15 kwietnia 2017 r. oraz po dniu 14 maja 2017 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania oraz warsztatów z interesariuszami rewitalizacji).

 

Prezydent Miasta Tczewa

Mirosław Pobłocki

[1] Interesariuszami rewitalizacji w Gminie Miejskiej Tczew są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, inni mieszkańcy gminy, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Załączniki:

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie, zawierający:
  – regulamin Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa
  – formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa
  – wzór rekomendacji
  – wzór listy poparcia dla kandydata Komitetu Rewitalizacji
 2. Formularz konsultacyjny