Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Zapytanie ofertowe: Strona główna Ogłoszenia Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie. Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie.

Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie, w ramach  projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2017

Nazwa zamawiającego

GMINA MIEJSKA TCZEW

Numer ogłoszenia

1062002

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Data: 30.10.2017r, godzina: 12:00, miejsce składania ofert: Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 83-110 Tczew ul. Sambora 23/1

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 83-110 Tczew ul. Sambora 23/1, e-mail piotr@sitkiewicz.com.pl,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 515 154 233

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wymiana instalacji elektrycznej i remont klatki schodowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: tczewski Miejscowość: Tczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Przedmiot zamówienia

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie.
2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane / usługi
3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak /Nie
4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: wymiana instalacji elektrycznej i remont klatki schodowej

Część 1:
Instalacja elektryczna:
– wymiana głównego wyłącznika prądu PWP,
– wymiana instalacji oświetleniowej podtynkowej,
– doprowadzenie nowej instalacji do zabezpieczeń lokali mieszkalnych,
– wymiana oświetlenia klatki na lampy LED z czujkami ruchu,
– wymiana przycisków dzwonkowych,
– wymiana zabezpieczeń z topikowych na wyłączniki nadprądowe,
– założenie szaf licznikowych,
– wypuszczenie instalacji do piwnicy i na strych,
– wykonanie instalacji domofonowej.
Część 2:
Remont klatki:
– zdjęcie/zmycie starej powłoki malarskiej,
– cekolowanie dwukrotne ścian, sufitów,
– malowanie ścian, sufitów,
– naprawa, malowanie balustrad,
– ułożenie gresu na podestach cementowych,
– naprawa, malowanie schodów i podłogi półpięter,
– wymiana okien na klatce schodowej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Data rozpoczęcia: 02.11.2017
Data zakończenia: 18.12.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca usługi przed złożeniem oferty winien dokonać przedmiaru z natury i za pośrednictwem administratora uzgodnić z Zarządem Wspólnoty rodzaj materiałów ( klatki schodowe – schody wraz z balustradą ) w zakresie kolorów, rodzaju farb itd. Wszystkie instalacje elektryczne mają być ułożone pod tynkiem. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę podczas malowania klatki.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:
– w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 3 podobne inwestycje.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:
– do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia elektryczne SEP, oraz doświadczenie w remontach klatek.

Warunki zmiany umowy

1) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
2) Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń umowy w następujących przypadkach:
a) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
b) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,
c) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,
d) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia,
e) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
f) zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
g) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
h) aktualizacji rozwiązań projektowych,
i) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
j) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,
k) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
l) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót,
m) zmiany podwykonawcy robót,
n) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,
o) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne.

3) Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:
1. koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,
2. koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o dokumentację projektową zamienną,
3. koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,
4. koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,
5. zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
6. zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),
7. zmianą obowiązujących przepisów prawa,
8. obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,
9. poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,
10. podniesieniem wydajności urządzeń,
11. podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,
12. usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,
13. zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,
14. śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
15. opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
16. siłą wyższą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI I INNE DOKUMENTY
1) Oferta cenowa wraz z tabelą kosztową;
LP. OPIS ROBÓT JEDNOSTKA MIARY ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ ELEMENTU ROBÓT
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
2) Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego, otwarcia likwidacji, o wszczęciu lub zawieszeniu postępowania układowego, zawieszeniu płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań finansowych;
3) Informacje umożliwiające weryfikację spełnienia przez wykonawcę postawionych w zapytaniu ofertowym kryteriów, w szczególności wykaz robót wykonanych i odebranych przez zleceniodawców z podaniem zakresu i wartości robót oraz adresy zleceniodawcy;
4) Oświadczenie o wykonywaniu robót siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców, ze wskazaniem zakresu robót, które zlecone zostaną podwykonawcom;
5) Określenie terminu wykonania prac oraz okresu gwarancyjnego na wykonane roboty;
6) Wypełnioną umowę na prace budowlane;
7) Przewidywany harmonogram prac o stopniu skomplikowania odpowiadającym zakresowi wykonywanych robót;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 70,00
Termin wykonania zamówienia 30,00

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 70 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

C = Cena brutto oferty najtańszej/ Cena brutto oferty ocenianej x 70 pkt

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu wykonania:
– dla części nr 1: do dnia 02.11.2017r.,
– dla części nr 2: do dnia 18.12.2017r.,
lub skrócenie tego terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania zamówienia to:
– dla części nr 1: 31.10.2017 r.;
– dla części nr 2: 14.12.2017 r.

Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie:
– dla części nr 1: do dnia 16.11.2017 r.,
– dla części nr 2: do dnia 18.12.2017 r.,
z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.

W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż dla części nr 1: do dnia 02.11.2017 r. i/lub dla części nr 2: do dnia 18.12.2017 r.) do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’, Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.

W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego na dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy.

Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Tw = Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie / Maksymalna liczba dni skrócenia terminu x 40 pkt.

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę.
Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni skrócenia terminu spośród złożonych ofert.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:
W = C + Tw

gdzie W – Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. W przypadku celu tematycznego udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ RPO WP/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest dopuszczalne za zgodą IZ RPO WP/IP. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA MIEJSKA TCZEW

Adres

pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

pomorskie , tczewski

Numer telefonu

58 77 59 30

Fax

585313452

NIP

5930005678

Tytuł projektu

Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie.

Numer projektu

RPPM.08.01.01-22-0009/17-00
ZAPYTANIE OFERTOWE miniaturka

Zapytanie ofertowe – Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”

Informacje o ogłoszeniu Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i...

Konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”.   W dniu 24 stycznia 2017 r. ogłoszono konkurs na opracowanie „Koncepcji...