Skip to content

Rewitalizacja – Tczew


Gminny Program Rewitalizacji – dokument

Gminny Program Rewitalizacji – dokument

Podstawą do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 była Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. Dokument sporządzono w oparciu o:

 • ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017.1023 ze zm.),
 • wytyczne programowe IZ RPO WP dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
 • wniosek Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (IZ), przekazany pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r. sygn. DPR-R-40.1.2014 Marszałka Województwa Pomorskiego, o rozszerzenie zakresu treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030, celem wpisania go do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego”.

 

Zmianie podlegała:

 • część diagnostyczna dokumentu, polegająca na:
 • rozszerzeniu diagnozy o pogłębioną szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji w podsystemie społecznym, gospodarczym i przestrzennym w tym w sferze przestrzenno – funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej, jako analizę przyczynowo – skutkową, która pokazuje zakres oraz intensywność występowania danych problemów, a także źródła ich powstawania,
 • uszczegółowieniu wniosków z diagnozy społecznej, które uzasadni planowane przedsięwzięcia,
 • uaktualnieniu dostępnych danych oraz wzbogaceniu szczegółowej diagnozy o wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych,
 • ujednoliceniu zapisów dotyczących wymienionych podobszarów rewitalizacji (jest jeden obszar rewitalizacji),
 • opis powiązań Programu z dokumentami strategicznymi gminy, poprzez:
 • dogłębną analizę zapisów poszczególnych dokumentów, w stosunku do GPR,
 • jednoznaczne wykazanie jaki wpływ będą miały działania rewitalizacyjne na realizację celów Strategii Rozwiązywania problemów społecznych,
 • szczegółowy opis powiązań GPR ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wizja i cele rewitalizacji, w zakresie przypisania wskaźników oraz wykazania relacji pomiędzy zidentyfikowanymi w diagnozie problemami, a wyznaczonymi celami,
 • forma zapisu struktury celów i kierunków działań rewitalizacyjnych, uzupełniona o system wskaźników rezultatu i oddziaływania,
 • struktura przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie:
 • formy zapisu, przez rozdzielenie przedsięwzięć na poszczególne zadania i przypisanie im poszczególnych wskaźników,
 • zawarcie konkretnego opisu zakresu przedsięwzięcia,
 • mechanizm integrowania, poprzez przedstawienie mechanizmów zapewnienia komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów, funduszy na obszarze objętym programem, przy czym opis powinien odnosić się do wszystkich powiązań w ujęciu: przestrzennym, problemowym, instytucjonalno – proceduralnym, źródeł finansowania oraz międzyokresowym,
 • mechanizm monitorowania, poprzez:
 • wskazanie wskaźników, które będą podlegały monitorowaniu dla każdego zadania osobno, przy czym wskaźniki powinny być kwantyfikowalne i dotyczyć produktu, rezultatu bezpośredniego oraz oddziaływania oraz powinny umożliwiać ocenę celów/kierunków działań programu rewitalizacji,
 • podanie dla każdego wskaźnika wartości bazowej z rokiem z którego pochodzą dane, wartości docelowej, źródła pozyskiwania danych, częstotliwości oceny,
 • wskazanie mechanizmu włączenia interesariuszy,
 • ramy finansowe, poprzez przedstawienie indykatywnych ram finansowych dla przedsięwzięć i projektów podstawowych oraz uzupełniających z uwzględnieniem indykatywnych wielkości środków finansowych pochodzących z różnych źródeł oraz indykatywnych wielkości środków finansowych.

Zmiana dokumentu była konieczna, aby Gminny Program Rewitalizacji był w pełni zgodny z założeniami polityki rewitalizacji na rzecz jej skutecznego wdrażania.

Korekta dokumentu, zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (jt.Dz.U.2017.1023), przeprowadzana była w trybie w jakim dokument został uchwalony tj. wymagała podjęcia uchwały Rady Miejskiej, poprzedzonej m.in. konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem opinii organów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Tczewie dnia 25 maja 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXX/249/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030.

Prezydent Miasta Tczewa postanowieniem znak WRM.061.1.2017 z dnia 25 czerwca 2017 r. po zapoznaniu się z opinią Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku ONS.9022.27.2017.MG z dnia 25 maja 2017 r. oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ–Gd–WOO.410.35.2017.EG.1 z dnia 12 czerwca 2017 r. odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030”. O Postanowieniu obwieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 25 czerwca 2017 r. Na postanowienie służyło stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia podania do pub-licznej wiadomości. W ustalonym terminie nie wpłynęło żadne zażalenie.

O przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 oraz  o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa, na podstawie Zarządzenia Nr 202 / 2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 lipca 2017 r., ogłoszono dnia 14 lipca 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie, w prasie lokalnej (Dziennik Tczewski wyd. z dnia 14 lipca 2017 r.) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 w Tczewie.

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030. Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030 wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony był w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie (www.bip.tczew.pl) od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r.

Konsultacje były prowadzone w trzech formach: spotkania otwartego, zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz za pośrednictwem formularzy konsultacyjnych w formie papierowej i elektronicznej.

W ramach konsultacji odbyło się 1 spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, podczas którego umożliwiono uczestnikom wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji oraz składanie ich do protokołu.

W czasie konsultacji wpłynęła jedna uwaga za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Uwagę zgłosił Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie. Uwagi dotyczyły zapisów p. 6.2. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć, w części 6.2.2. Podsystem gospodarczy (dot. uogólnienia zapisów odnośnie instalacji promocyjnych w przestrzeni publicznej) i w części 6.2.3. Podsystem przestrzenny, przedsięwzięcia o charakterze przestrzenno – funkcjonalnym (dotyczy uaktualnienia danych wyjściowych odnośnie parku przy Centrum Kultury i Sztuki, nieruchomości przy ul. Nad Wisłą 3, ul. Nad Wisłą 5  oraz placów zabaw przy ul. Łąkowej i Żuławskiej), przedsięwzięcia o charakterze środowiskowym (uwaga dot. placów zabaw przy ul. Łąkowej i ul. Żuławskiej)

Uwagi uwzględniono.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 ukazała się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r. znak. WRM.061.1.2017 Prezydent Miasta Tczewa wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 do podmiotów, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 opinii, w których wniesiono 3 uwagi. Wszystkie uwagi uwzględniono w całości.

Po wprowadzeniu zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii Prezydent Miasta Tczewa przedstawił Radzie Miejskiej w Tczewie projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji do uchwalenia.

Uchwała-ws.-przyjęcia-zmiany-GPR.pdf (21 pobrań)

 

Zmiana-GPR-miasta-Tczewa-na-lata-2016-2030.pdf (30 pobrań)

 

Załącznik-Nr-1-do-zmiany-GPR-1.pdf (27 pobrań)

 

Załącznik-Nr-2-do-zmiany-GPR-1.pdf (19 pobrań)

 

Załącznik-Nr-3-zgody-wnioskodawców-1.pdf (19 pobrań)

Opis do złącznika graficznego Nr 1

Załącznik graficzny Numer 1 do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 zawiera mapę fragmentu Tczewa, która obejmuje Stare Miasto i osiedle Zatorze. Na mapie kolorem jasnozielonym zaznaczono obszar rewitalizacji, a jasnozieloną linią ciągłą zaznaczono jego granice.

Kolorem czerwonym zaznaczono planowane inwestycje w istniejących obiektach i infrastrukturze. Czerwonym wypełnieniem oznaczono budynki, w których planowana jest poprawa funkcjonalności, związana z ich przeznaczeniem na cele infrastruktury społecznej. Są to Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kościuszki 2, Forum Inicjatyw Społecznych przy ulicy Łaziennej 5, Centrum Wspierania Rodziny przy ulicy Podgórnej 8 i Rodzinny Klub „Zatorze” przy ulicy Elżbiety 19B. Czerwonym kreskowaniem oznaczono tereny przestrzeni publicznych, na których planuje się podniesiecie ich funkcjonalności. Znajdują się one przy ulicy Łąkowej, Podgórnej i Krętej. Przerywaną czerwoną linią zaznaczono układ drogowy, który zostanie przebudowany w ramach działania – poprawa bezpieczeństwa oraz ulicę Królowej Jadwigi, przeznaczoną do remontu.

Czerwonymi symbolami zaznaczono planowaną przebudowę: symbolem strzałki – kładki pieszej na Zatorzu, czerwonym trójkątem – slipu nad Wisłą.

Kolorem niebieskim zaznaczono planowane inwestycje, związane z budową nowych obiektów. Niebieskim kreskowaniem zaznaczono teren nowo tworzonej przestrzeni publicznej – plac zabaw typu street work – out przy ulicy Żuławskiej. Symbolem wodotrysku – budowę fontanny na bulwarze nadwiślańskim. Niebieskimi konturami oznaczono budowę budynków Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Zatorzu przy ulicy Prostej.