Skip to content

Rewitalizacja – Tczew

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

PREZYDENT MIASTA TCZEWA
ogłasza

 

nabór na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

I. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

II. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r.

III. Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 04 do 25 września 2017 r. do godz. 10.00

IV. Zasady wyznaczania składu Komitetu

 1. Komitet liczy nie więcej niż 24 członków, w tym:
  1) 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich (np. Wydział Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju Miasta, Dom Przedsiębiorcy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego);
  2) 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie;
  3) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
  4) 3 przedstawicieli prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
  5) 2 przedstawicieli Policji;
  6) 1 przedstawiciel Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  7) 1 przedstawiciel reprezentacji przedsiębiorców działających na terenie miasta;
  8) 2 przedstawicieli oświaty (np. nauczyciele nauczania przedszkolnego i szkolnego, przedstawiciel rady rodziców) z obszaru rewitalizowanego;
  9) 3 przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
  10) 4 mieszkańców obszaru rewitalizowanego, innych niż wymienienie w pkt. 1-7.
 2. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 8) oraz 10) winni być mieszkańcami miasta Tczewa.

V. Wymagane załączniku do formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu

 1. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko, jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3-10, co potwierdzone zostanie listą poparcia podpisaną przez co najmniej:
  1) 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 10;
  2) 5 organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 4;
  3) 5 przedsiębiorców  w  rozumieniu  przepisów  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3;
  4) 5 przedstawicieli różnych podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w przypadku przedstawiciela o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 9;
 2. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 4 wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności społecznej lub o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej albo grupie nieformalnej działającej na terenie miasta Tczewa.
 3. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3 wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na terenie miasta.
 4. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 9 wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami lub byciu członkiem spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej posiadającej budynki na obszarze rewitalizacji miasta Tczewa.
 5. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt od 5 do 8 wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentowanie danego organu / podmiotu.
 6. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na członka Komitetu zostanie skierowana prośba o ich uzupełnienie poprzez powiadomienie drogą mailową lub telefoniczną (zgodnie z danymi kandydata zawartymi w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku, gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie do 3 dni od otrzymania stosownej informacji – jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone.
 7. Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu nie podlegają zwrotowi.
 8. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

VI. Termin, sposób i miejsce składania formularzy na członka Komitetu

 1. Formularz zgłoszeniowy, rekomendacja oraz lista poparcia stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. Dokumenty te są dostępne na stronie rewitalizacja.tczew.pl, w zakładce Komitet Rewitalizacji i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 oraz ul. 30 Stycznia 1.
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami obowiązującymi kandydatów, należy złożyć w formie papierowej do dnia 25 września 2017 r. do godz. 10.00:
  1) na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1;
  lub
  2) osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 lub 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew, w godzinach funkcjonowania urzędu.
 1. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze załączonym poniżej lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 7759 428 (Wydział Rozwoju Miasta).
  Załączniki

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa – POBIERZ
  REKOMENDACJA – POBIERZ
  Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji – POBIERZ